23 พฤศจิกายน 2554

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่87วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง ตรวจเยี่ยมแนะนำแก้ไขปรับปรุงการเลี้ยงไก่ไข่ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 87 บ้านอากู่ หมู่ที่ 3 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง

19 พฤศจิกายน 2554

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์18 พฤศจิกายน 2554 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้รับการให้บริการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเป็นอย่างดียิ่ง

ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง
การออกดำเนินการจัดทำทะเบียนเบอร์หูแห่งชาติสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนเบอร์หูแห่งชาติให้กับกระบือในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง พร้อมดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย จำนวน 42 ตัว

ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง

ออกปฏิบัติงาน พอ.สว.และออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง ออกหน่วย พอ.สว.และอำเภอเคลื่อนที่บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ สนับสนุนเวชภัณฑ์ ยาถ่ายพยาธิโค กระบือ ยาถ่ายพยาธิสุนัข แมว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง

18 พฤศจิกายน 2554

ออกหน่วย พอ.สว.และอำเภอเคลื่อนที่บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ออกหน่วย พอ.สว.และอำเภอเคลื่อนที่บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง ร่วมออกหน่วย พอ.สว.และอำเภอเคลื่อนที่ บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ให้บริการแจกเวชภัณฑ์ยาถ่ายพยาธิโค กระบือ ของเกษตรกรที่มารับบริการ


ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง


ตรวจสัตว์เคลื่อนย้ายแนวชายแดน


14 พฤศจิกายน 2554


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศด่านเชียงราย ออกตรวจสัตว์นำเข้าบ้านม้งเก้าหลัง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกร่วมได้แก่ศุลกากรแม่สาย หน่วยปฏิบัติการทางทหาร ตชด.ในพื้นที่


ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง

ตรวจสัตว์เคลื่อนย้ายบ้านม้งเก้าหลัง

23 ธันวาคม 2552

การเฝ้าระวังโรคสัตว์ในแนวชายแดนไทย-เมียนม่าร์
ออกสอบสวนโรคบ้านม้งแปดหลัง หมู่ 12 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง

19 ธันวาคม 2552

ความภูมิใจและประทับใจในการทำงานเพื่อประชาชน
วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2552 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ได้ดำเนินงานออกปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลเทอดไทย ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายถนอม สุขสำราญ ปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง เจ้าของพื้นที่ให้การต้อนรับและจัดเตรียมพื้นที่และความพร้อม ในการออกปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ด้อยโอกาส เนื่องจากเกษตรกรเป็นชาวพื้นที่สูง ประกอบด้วยหลายชนเผ่า ซึ่งเป็นความประทับใจและความภูมิใจอย่างยิ่งของเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ออกปฏิบัติงานและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ที่เราออกให้บริการ

โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง

10 ธันวาคม 2552

Toxoplasmosis

โรค Toxoplasmosis เป็นโรคที่พบได้บ่อยในแมว เนื่องจากแมวและสัตว์ในตระกูลแมวเป็นโฮสต์สุดท้าย หรือเป็นโฮสต์ตามธรรมชาติ โรคนี้เกิดจากเชื้อโปรโตซัว ชื่อ Toxoplasma gondii ซึ่งจะเจริญและขยายพันธุ์ในลำไส้ของแมว สัตว์ชนิดอื่น ๆ รวมทั้งคนเมื่อได้รับ oocysts ที่เป็นระยะติดต่อเข้าไป จะทำหน้าที่เป็นโฮสต์กึ่งกลาง ซึ่งเชื้อจะขยายพันธุ์ โดยการแบ่งตัวภายในซีสต์ และทำให้เกิดอันตราย โฮสต์เมื่อได้รับ oocysts ที่เป็นระยะติดต่อเข้าไป จะมีการแพร่กระจายตัวโดยอาศัยเซลล์ macrophage ที่เข้ามาจับกินเชื้อและเข้า ไปอยู่ในอวัยวะที่สำคัญ เช่น ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) ตา และกล้ามเนื้อหัวใจ นอกจากนี้ยังอาจพบใน ปอด ตับ และไต ซึ่งส่วนใหญ่ ซีสต์จะอยู่กับโฮสต์ไปจนตาย ยกเว้นซีสต์มีการแตก ปล่อยระยะ bradyzoites ที่เป็นตัวอ่อนอยู่ภายในซีสต์ที่อาจเปลี่ยนเป็นระยะ tachyzoites ที่เป็นตัวอ่อนระยะติดต่อและบุกรุกเข้าสู่เนื้อเยื่ออื่น ๆการติดต่อของโรค Toxoplasmosis
โรค Toxoplasmosis ถ่ายทอดได้ 4 ทาง คือ
1. โดยการกิน oocysts ระยะติดต่อที่ปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือใน เนื้อ นม และน้ำ oocysts นี้จะมาจากสัตว์เพียงชนิดเดียว คือ สัตว์ในตระกูลแมว
2. โดยการกิน เนื้อเยื่อที่มีซีสต์ที่ภายในมีระยะ bradyzoites อยู่ โดยซีสต์จะอยู่ภายในเนื้อ หรือเครื่องในของสัตว์ที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางที่นำมากินโดยไม่ได้ทำให้สุกพอที่จะฆ่าเชื้อนี้ได้
3. โดยผ่านทางรก ในขณะที่แม่ตั้งท้อง โดยระยะ tachyzoites จะผ่านจากแม่เข้าไปสู่ลูกโดยตรง โดยจะเข้าไปอยู่และทำให้เกิดซีสต์ที่สมอง หรือตา ทำให้เกิดความผิดปกติแรกคลอด
4. โดยผ่านทางน้ำนม โดยระยะ tachyzoites จะออกมากับน้ำนมของแม่ เมื่อลูกกินนมก็จะได้รับเชื้อเข้าไปแต่กรณีนี้จะไม่ทำอันตรายกับลูกได้มากเท่ากับการผ่านทางรก


ที่มาโดย รศ. น.สพ. ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

08 ธันวาคม 2552

เมื่อพบทุกข์ ย่อมมีโอกาสพบสุขหลายต่อหลายคน... ที่มักประสบกับปัญหาชีวิตเหล่านี้... เคยท้อ ...เคยผิดหวัง …เคยเศร้า …เคยร้องไห้...เสียน้ำตา... เคยเป็นทุกข์...อยากจบชีวิต..ด้วยวิธีการต่าง ๆ.. แต่คุณทราบหรือไม่ว่า... เมื่อพบจุดจบ...จะทำให้เราเห็นจุดเริ่มต้นในชีวิตที่ดีกว่า... ถ้าเราได้พิจารณาอย่างมีสติ... …หยุดคิดสักนิด... …เพื่อให้เวลากับสติ.... ได้พิจารณาความเป็นไปของชีวิต... …และได้อยู่กับตนเอง... หลายต่อหลายครั้ง... …ที่เรามักมองข้ามจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของชีวิต... หลายต่อหลายครั้ง... ที่เราปล่อยให้วัน เวลา และโอกาสผ่านไป... …โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย... นอกจาก...…เป็นทุกข์กับสิ่งที่ผิดหวัง.. …ท้อแท้กับสิ่งที่ทำผิดพลาด... …และเสียใจ...เป็นทุกข์...กับการกระทำของตนเอง... จุดเริ่มต้นของชีวิต.. เราจะค้นพบก็ต่อเมื่อ...…เราเจอจุดจบของปัญหา... เมื่อเจอปัญหา... เมื่อเจออุปสรรค... …เชื่อหรือไม่ว่า... …เรากำลังจะพบทางออกของชีวิต.. …และพบทางออกของปัญหา... เพียงแค่... …เราหยุดมองต้นตอของปัญหาสักนิด.. …อย่าที่จะเอาตัวของตัวเราเอง...ไปอยู่... “ในปัญหา”... …จงหยุดและแยกตัวออกมาจากปัญหา... …และทำตัวของเรา.. …เป็นเพียงแต่ผู้ดู...ผู้อยู่...และรู้อย่างเข้าใจ... วิธีง่าย ๆ เมื่อเจอปัญหา คือ.. …จงหยุด..เพื่อเริ่มต้น... …และเรียนรู้ที่จะใช้สติแก้ปัญหาอย่างเข้าใจ... ทุกครั้งที่เจอปัญหา... …อย่าที่จะพยายามกระโดดข้ามปัญหานั้น.. …เพราะปัญหามีไว้ให้แก้...ไม่ใช่มีไว้ให้หนี... …เพราะยิ่งหนี...ยิ่งเจอ..และยิ่งทุกข์... …แต่จงเปลี่ยนตัวปัญหา...เป็น....ตัวปัญญา... …โดยใช้สติ...หยุดคิดสักนิด...ด้วยสติพิจารณา..
ขอบคุณบทความจาก ธรรมไทย

29 ตุลาคม 2552

เรื่องของอาฉ่าย12 ตุลาคม 2552

ที่สุดแล้วทุกชีวิตต้องอยู่ลำพัง


ความเจ็บปวดรวดร้าวนั้นทรมานก็จริง แต่บางคนก็ยอมร่วมหัวจมท้ายและมีความสุขกับมันอย่างยอมจำนน หรืออย่างรื่นเริงชื่นใจในที่สุด คนบางคนยอมโดดเดี่ยว หรือเลือกจะอยู่เพียงลำพัง คนบางคนขลาดกลัวความโดดเดี่ยว และเลือกที่จะไม่อยู่คนเดียว แต่สุดท้ายก็ต้องอยู่เพียงลำพัง คนสองคนอยู่ด้วยกัน แต่คนหนึ่งคนใด ก็ยังโดดเดี่ยวอยู่ดี คนบางคนดื่มกินความโดดเดี่ยวจนสาสม สาแก่ใจ และชาชิน......... บ่อยครั้งที่ความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงา แปลงร่างพรางพร่า เป็นหยาดย้ำตาหยดร้อน ตอนที่ความเคว้งคว้างมันลุกคืบกระทืบเต้นอยู่กลางใจ แล้วพากันบดเนื้อชีวิตจนหมองไหม้แหลกยับไปกับตา โมงยามที่คอยเฆี่ยนตี และตักเตือน....ชีวิตนี้สั้นนัก! เพียงชั่วกระพริบลมหายใจ และใบไม้ปลิดขั้ว..... เราก็จะไม่ได้เห็นหน้ากันอีก...ไม่ได้พบกันอีก....กับใครบางคน เราเฝ้าถามตัวเองในมุมความปวดร้าวอยู่เสมอว่า...... เราจากกันชั่วชีวิตแล้วจริงๆ หรือนี่...เราไม่ได้พบกันอีกแล้วชั่วชีวิตใช่ไหม มันเป็นความรู้สึกที่ปวดร้าวเกินทน ถ้าต้องอยู่ไป...อย่างโดดเดี่ยวตลอดชีวิต...กับชีวิตที่ไม่มีวันจะมีใครได้เลย เราจะทุกข์ทรมานไปไม่รู้สิ้นสุด หรือเราจะยอมรับและมีความสุขกับมัน เราจะจำนนเอาอย่างหน้า....หรือจำยอมเอาอย่างหลัง บางคนเลือกที่จะมีใคร และให้ใครบางคนเดินเข้ามาในชีวิต ทดแทนและชดเชย ต่อเติมและตักตวง ความรัก หรือที่สุดแล้วอาจแค่ความใคร่ เพื่อแลกเอากับอะไรที่คิดว่าใช่ กราดเกี้ยวกับอารมณ์ปรารถนาที่ไม่รู้อดรู้อิ่ม ฉกฉวยความเป็นคนและอิสระภาพของเขาไปวันแล้ววันเล่า และหลอกตัวเองว่านั้น และ มัน คือ “ความรัก” ท้ายที่สุดแล้วเปลี่ยวเหงาและว่างเปล่าสิ้นดี เมื่อโมงยามแห่งความอดทนของใครคนหนึ่งคนใดสิ้นสุดลง และโมงยามแห่งการจากพรากเริ่มออกเดินทาง ผ่านคน ผ่านใคร่ ผ่านใคร ผ่านครั้ง....กี่ร้อย กี่หน กี่คน กี่ครั้ง ที่สุดแล้ว....ทุกชีวิตล้วนต้องอยู่เพียงลำพัง

30 มิถุนายน 2552

สอบสวนโรคอหิวาต์สุกร


30 มิถุนายน 2552 คณะเจ้าหน้าที่จาก สคบ.กรมปศุสัตว์ มาสอบสวนสาเหตุการเกิดโรคอหิวาต์สุกรในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง

29 มิถุนายน 2552

Toxoplasmosis


การเปรียบเทียบวิธีการตรวจวินิจฉัยในการตรวจหาการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ในโคนมในประเทศไทย
Comparison of Technique in Detecting of Toxoplasma gondii Infections of Dairy Cows in Thailand
*ไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ2 สถาพร จิตตปาลพงศ 1 เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว1 นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ 1
วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย 1 ชัญญา เก่งระดมกิจ1 พิพัฒน์ อรุนวิพาส 4 และ โซอิชิ มารูยามา3
Chainirun Sununta2*Sathaporn Jittapalapong 1 Tawin Inpankaew1 Nongnuch Pinyopanuwat, 1 Wissanuwat Chimnoi, 1 Chanya Kengradomkij, 1 Pipat Arunwipas,4 and Soichi Maruyama,3
บทคัดย่อ
การติดเชื้อโปรโตซัว Toxoplasma gondii ในสัตว์มีความสำคัญต่อทางด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุข เนื่องจากเชื้อ T.gondii ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนม ในขณะเดียวกันเชื้อ T.gondii ทำให้เกิดโรคสัตว์สู่คนที่มีความสำคัญทางด้านสาธารณสุข การตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นในด้านการค้นหาสัตว์ที่ติดเชื้อ เพื่อยับยั้งและลดจำนวนสัตว์ที่ติดเชื้อ ลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุข จุดประสงค์ของการวิจัย คือ การหาวิธีตรวจหาการติดเชื้อ T.gondii ที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะจะนำมาใช้ตรวจหาในโคนมในประเทศไทย การวิจัยดำเนินการโดยใช้ตัวอย่างเลือดโคนม จำนวน 50 ตัวอย่างที่ให้ทั้งผลบวกและผลลบจากการตรวจด้วยวิธี Indirect Fluorescence Antibody test (IFAT) เปรียบเทียบกับเทคนิค Enzyme linked immuno sorbent (ELISA), Latex Agglutination test (LAT), Polymerase chain reaction (PCR) และ Loop-mediated isothermal anplification (LAMP) test ผลการศึกษาพบว่าเมื่อนำวิธีอื่นๆ มาเปรียบเทียบกับเทคนิค IFAT ที่เป็น gold standerd พบว่าเทคนิค Latex Agglutinationให้ความไว (ร้อยละ 100) และ positive predictive value สูงสุดที่ร้อยละ 91.3 ในขณะที่เทคนิค PCR ให้ความจำเพาะสูงสุด (ร้อยละ 100) จากการศึกษาสรุปได้ว่าเทคนิค Latex agglutination เป็นวิธีที่เหมาะสมและควรใช้ในการตรวจค้นหาโรคเบื้องต้นแต่ควรยืนยันผลด้วยเทคนิค อื่น ๆ ได้แก่ PCR หรือ IFAT เพื่อให้ผลตรงต่อความเป็นจริงมากที่สุด
Key words: T.gondii, IFAT, ELISA, LAT, PCR, LAMP
by Chainirun Sunanta; Mae Fah Luang district Livestock office, Chiang Rai province,Thailand .

ผลงานวิจัยใหม่

28 พฤศจิกายน 2551

การออกปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง ออกปฏิบัติงานในพื้นที่บ้านเจียงจาใส หมู่ 11 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง

การเตรียมการงานโครงการพลิกพื้นธนาคารควายไถนา


26-29 พฤศจิกายน 2551 เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายทุกคนร่วมกันเตรียมงานโครงการพลิกพื้นธนาคารควายไถนา ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชีนีนาถ ที่จะมีในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ณ บริเวณสนามกีฬาตำบลแม่ข้าวต้ม หมู่ 15 บ้านใหม่บัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง

19 สิงหาคม 2551

อบรมเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2551

15 สิงหาคม 2551 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวงและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง อบรมเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2551 ณ บ้านสันติคีรี หมู่ 1 และ บ้านกลาง หมู่ 6 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่องการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง(ดำ)และสุกร

ข้อมูลโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

27 กรกฎาคม 2551

การอบรมเกษตรกรเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีก
24-25 กรกฎาคม 2551 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกรเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีก ตามโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง ณ บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ 8 และ บ้านใหม่สันติ หมู่ 12 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 62 ราย
ภาพและข้อมูลโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย